REGULAMIN 

Regulamin zakupów w sklepie internetowym www.sexshoppiripiri.pl 

I. Postanowienia ogólne 

Poniższy regulamin reguluje zasady dokonywania zakupów poprzez witrynę internetową Sprzedawcy www.sexshoppiripiri.pl, zwanej dalej „witryną”. 

Dokonywanie zakupów u Sprzedawcy jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego regulaminu. Warunki sprzedaży określają ponadto obowiązujące przepisy prawa oraz ewentualnie indywidualne ustalenia między Sprzedawcą a Kupującym. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany poniższego regulaminu w dowolnym czasie. Aktualny Regulamin jest publikowany na witrynie oraz dostarczany nieodpłatnie Klientowi (drogą elektroniczną) na każde jego żądanie. Dla Kupującego obowiązujący jest aktualny regulamin w brzmieniu z daty zawarcia umowy zakupu. 

Sprzedawcą jest:

ARTIFEX Izadora Bujko z siedzibą w Gdyni przy ul. Adm. J. Unruga 70C/1, o numerze NIP 9581687195 , REGON 369685915. 

Wszystkie towary znajdujące się w ofercie Sprzedawcy są fabrycznie nowe i wolne od wad. Informacje o produktach dostępnych w asortymencie Sklepu Internetowego www.sexshoppiripiri.pl stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Zdjęcia produktów umieszczane w witrynie, w celach przykładowych służą prezentacji konkretnie wskazanych na nich modeli. Kolory mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistości w zależności od ustawień monitora. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za czynności wykonane przez siebie poprzez witrynę. 

II. Przebieg transakcji

Kliknięcie przez Kupującego opcji "do koszyka" jest równoznaczne z zawarciem ze Sprzedawcą umowy sprzedaży. Po dokonaniu zakupu należy wybrać sposób płatności oraz sposób dostawy towaru. Opcje dostawy i ceny dostawy w danej opcji mogą się różnić w zależności od rodzaju zakupionego towaru. Są one zawsze podane w zdefiniowanym polu "Dostawa i płatność". Koszty dostawy pokrywa Kupujący. 

Dostępne są następujące formy płatności:

PRZELEW BANKOWY - na konto w Bank Crédit Agricole 02 1940 1076 3209 2907 0000 0000. W tytule przelewu należy podać login (nazwę użytkownika). Na płatność Sprzedawca oczekuje 14 dni od zakupu. Po upływie tego terminu transakcja zostaje anulowana. Nie wysyłamy towarów na podstawie potwierdzenia przelewu, lecz tylko i wyłącznie po zaksięgowaniu płatności. 

PŁATNOŚCI W SERWISIE PayU (SZYBKI PRZELEW/KARTA PŁATNICZA) - operatorem kart płatniczych jest PayU SA, ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, NIP 7792308495, Regon 300523444.

III. Wysyłka towaru

Przesyłki wysyłamy firmą kurierską. Wysyłka paczek odbywa się tylko i wyłącznie w dni robocze, od poniedziałku do piątku. Wysyłki realizowane są przez Sprzedającego w ciągu 48 godzin od momentu zaksięgowania wpłaty. W sezonie letnim i sezonie świątecznym czas ten może wydłużyć się do 72 godzin. Do czasu realizacji wysyłki należy doliczyć czas potrzebny na dostarczenie przesyłki przez przewoźnika (firmę kurierską). Dokonany zakup dostarczony zostanie na adres wskazany przez Kupującego. Wszystkie informacje o zaksięgowaniu wpłaty i wysyłce towaru są wysyłane automatycznie za pomocą wiadomości e-mail. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w przesyłce, wynikające z błędnego adresu Kupującego lub braku zmiany adresu doręczenia w określonym w niniejszym Regulaminie sposób. Sprzedawca nie ma możliwości ustalenia z firmą doręczającą godziny przyjazdu do Adresata. Przesyłki dostarczane są w dni powszednie w godzinach od 8 do 21. 

IV. Odbiór i sprawdzenie przesyłki

Podczas odbioru przesyłki od kuriera należy sprawdzić czy opakowanie nie jest uszkodzone oraz czy zawartość przesyłki jest zgodna z zamówieniem. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia należy sporządzić przy kurierze protokół szkody, w którym opisuje się dokładnie uszkodzenie oraz sposób zapakowania przesyłki. Aby firma kurierska poniosła odpowiedzialność za uszkodzenie przesyłki w czasie transportu na sporządzonym przez kuriera protokole szkody należy zaznaczyć pole "USZKODZONE OPAKOWANIE". W przypadku stwierdzenia niezgodności przesyłki z zamówieniem należy skontaktować się bezpośrednio z naszym sklepem pod numerem telefonu 720-955-617 (dostępny od pon-pt w godzinach 11:00 – 21:00 lub adresem e-mail: sexshop.piripiri@gmail.com 

V. Cena i koszty

 

Wszystkie podane przez Sprzedawcę ceny są cenami oznaczonymi w złotych polskich i są cenami brutto, to znaczy zawierają podatek VAT. Powyższe ceny nie podlegają negocjacjom. Do ceny sprzedaży należy doliczyć koszt dostawy. Koszt przesyłki stanowi odrębną pozycję na dokumencie sprzedaży. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon (wysyłany kupującemu drogą elektroniczną na podany przez niego adres email. Wiążąca dla stron jest cena widniejąca w sklepie internetowym w momencie kliknięcia przez Kupującego na opcję "kupuję". Koszty wysyłki towarów są zawsze podane w formularzu zamówienia, dotyczą jednego zamówienia i nie podlegają negocjacjom. 

VI. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy

Kupujący może odstąpić od umowy sprzedaży produktów zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 (słownie: czternastu) dni. Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez Kupującego poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży na adres: ul. Adm. J. Unruga 70C/1, 81-181 Gdynia, lub na adres e-mail: sexshop.piripiri@gmail.com 

Wskazany w art. V ust. 1 powyżej termin 14-dniowy liczony jest od dnia, w którym nastąpiło wydanie Konsumentowi Towaru (odbiór towaru od przewoźnika). W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży produktów zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą, a Kupujący jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym (chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu), tj. w okresie liczonym od dnia wydania Kupującemu towaru nie może dojść do: mechanicznego uszkodzenia towaru (w szczególności: obicie, pęknięcie, zalanie) lub wystąpienia braku jakiegokolwiek z tych elementów towaru, które stanowią jego integralną część w znaczeniu technologicznym lub funkcjonalnym, chyba, że powyższe nastąpiło w wyniku niezgodności towaru z umową w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.). Zwrot wzajemnych świadczeń powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu (14) dni. Zwracany przez Kupującego towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu, w miarę możliwości. Towar powinien być opakowany w oryginalne opakowanie. Towar powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży (dowód zakupu) na adres: ul. Adm. J. Unruga 70C/1, 81-181 Gdynia. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Kupujący. 

VII. Reklamacje

 

Usługodawca jako Sprzedający odpowiada wobec Konsumenta za niezgodność towaru z umową sprzedaży, zakupionego przez tego Konsumenta, w zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.). W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r. Nr 22, poz.271 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.). W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Przedsiębiorcy, jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego. Brak wykonania świadczenia niepieniężnego z powodu wystąpienia Siły Wyższej nie stanowi podstawy dla wysuwania roszczeń o jakiekolwiek odszkodowania lub kary umowne, chyba że Strona, której Siła Wyższa dotyczy, zaniedbała natychmiastowego, po uzyskaniu stosownych możliwości, zawiadomienia drugiej Strony o wystąpieniu takich okoliczności. Wszystkie towary dostępne w sklepie objęte są gwarancją. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych, a w szczególności powstałych w wyniku nieprawidłowego użytkowania (niezgodnego z przeznaczeniem) oraz w skutek naturalnego zużycia materiału. Reklamacje, z tytułu niezgodności Towarów z Umową Sprzedaży, rękojmi za wady lub gwarancji producenta jak również nieprawidłowego wykonania Usług dodatkowych można składać pisemnie bezpośrednio w sklepie stacjonarnym przy ul. Zgoda 3/1, 81-361 Gdynia, drogą mailową (z załączeniem zdjęć usterki) na adres sexshop.piripiri@gmail.com lub przesłać na adres: ul. Adm. J. Unruga 70C/1, 81-181 Gdynia. Kupujący przed złożeniem reklamacji powinien skontaktować się ze Sprzedawcą w celu ustalenia procedury reklamacyjnej, w szczególności ustalenia sposobu postępowania Sprzedawcy w razie uwzględnienia reklamacji (np. naprawa towaru, wymiana na nowy). Po dokonaniu ustaleń towar zakupiony należy odesłać wraz z dowodem zakupu (kopia paragonu). Informacji o sposobie odsyłania reklamowanego Towaru i składaniu reklamacji udziela pracownik sklepu pod numerem telefonu: 720-955-617 lub e-mail pod adresem sexshop.piripiri@gmail.com. Reklamacja powinna określać przyczynę jej złożenia oraz zakres działań, których wykonania użytkownik oczekuje od sprzedawcy. W przypadku uzasadnionej reklamacji towar zostanie naprawiony lub wymieniony na wolny od wad. Wszelkie zwroty i przesyłki wysłane na koszt Sprzedawcy nie będą przyjmowane, chyba że nastąpiły wcześniej inne pisemne ustalenia. 

VIII. Spory

 

Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Kupującym, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. 

IX. Postanowienia przejściowe i końcowe

Każdy klient dokonując zakupów w sklepie wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną (nie częściej niż raz w miesiącu). Wyrażenie zgody może zostać w każdej chwili cofnięte poprzez przesłanie informacji o jej cofnięciu na adres poczty elektronicznej (sexshop.piripiri@gmail.com). Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu. 

Numer konta: Bank Crédit Agricole  02 1940 1076 3209 2907 0000 0000. 

Powyższy regulamin obowiązuje od dnia 01.07.2019.